Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Bory Tucholskie rozciągają się na północ od Bydgoszczy. Jest to jeden z większych obszarów leśnych w Polsce. Spotkać tu można rzadkie w naszym kraju drzewo jarząb brekinia oraz rzadkie ptaki, jak okazy głuszca i cietrzewia. Na terenie tucholskiego Parku Krajobrazowego ochronie podlega las mieszany, będący fragmentem puszczy Pomorskiej.

Przez teren borów tucholskich przepływają dwie rzeki nadające się do spływów kajakowych: Brda i Wda. Natomiast jezioro Koronowskie stwarza doskonałe warunki do żeglarstwa. Odbywają się tutaj między innymi żeglarskie mistrzostwa Polski.

Tuchola

Miasto położone jest na granicy Pojezierza Krajeńskiego i Borów Tucholskich. Tuchola jest starą osadą pomorską, o której pisano już w 1287 roku.

Do dnia dzisiejszego zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i czytelnym zarysem murów obronnych z prostokątnymi basztami.

W Tucholi krzyżują się liczne szlaki kajakowe, rowerowe i piesze.

Przyroda

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się dwa duże obszary leśne: Bory Tucholskie i Puszcza Bydgoska, ponadto znajduje się tu dziewięć parków krajobrazowych, 81 rezerwatów i 1805 pomników przyrody.

O regionie

Województwo kujawsko-pomorskie jest regionem zróżnicowanym pod względem historii i geografii. Region ten obejmuje historyczne Kujawy, część Pomorza Nadwiślańskiego oraz północno-wschodnią Wielkopolskę. Na terenie województwa znajdują się dwa duże kompleksy leśne: Bory Tucholskie i Puszcza Bydgoska. Ponadto jest tu dziewięć parków krajobrazowych i 81 rezerwatów.

To właśnie tu, w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik, a także powstały słynne na cały kraj pierniki. To właśnie tu, w Biskupinie odkryto najstarszą na ziemiach polskich osadę kultury łużyckiej. Właśnie tu, w Kruszwicy myszy zjadły legendarnego władcę Polski – Popiela. To właśnie tu, we Włocławku jest najdłuższe jezioro zaporowe w Polsce, a także tu, w Fojutowie znajduje się jedyny w Polsce, tak dobrze zachowany akwedukt. Właśnie tu, w Bydgoszczy znajduje się najstarszy w Polsce Kanał Bydgoski, łączący dorzecze Wisły i Odry.

Surowce naturalne, jakie są tu pozyskiwane, to przede wszystkim sól kamienna z okolic Inowrocławia, wapienie dla przemysłu ceramicznego oraz surowce budowlane, takie jak: glina, piasek czy żwir. W Ciechocinku, Inowrocławiu, a ostatnio również w Grudziądzu wykorzystywane są wody solankowe do tężni solankowych.

Głównymi gałęziami przemysłu w województwie kujawsko-pomorskim jest przemysł chemiczny, w tym wytwórnia nawozów sztucznych we Włocławku oraz zakład chemii organicznej w Bydgoszczy. Ponadto rozwinięty jest tu przemysł papierniczy i wydobycie soli.

Gospodarka rolna w tym regionie ma spore znaczenie, a użytki rolne zajmują 64,4% ogólnej powierzchni województwa. Głównie uprawia się tu zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. Ponadto prowadzona jest hodowla trzody chlewnej.

Parki Krajobrazowe w Kujawsko-pomorskim

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony w 1985 roku w celu ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych i krajobrazowych wliczając w to florę i faunę a także dobra materialne i historyczne danego terenu przy racjonalnie prowadzonej gospodarce.


Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 2005 roku, w wyniku połączenia dwóch parków krajobrazowych, w celu ochrony naturalnego krajobrazu doliny Wisły, jednej z niewielu wielkich rzek europejskich, gdzie zostały zachowane naturalne ekosystemy z mozaiką siedlisk: przylegającymi do brzegów rzeki łąkami, starorzeczami, lasami łęgowymi oraz stromymi, aktywnymi geologicznie zboczami, dolinkami erozyjnymi, wąwozami porośniętymi grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami zaroślowymi.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy utworzony w 1979 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem rozległych terenów pradoliny Wisły i krajobrazu leśnego.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony w 1990 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem terenów bagiennych i torfowisk.

Krajeński Park Krajobrazowy utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem wzgórz morenowych i rynien jeziornych. Wzgórza morenowe osiągają tu spore wysokości, a najwyższym punktem w województwie kujawsko-pomorskim jest Czarna Góra – 189 m n.p.m.

Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzony w 1992 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ochrony ptaków wędrownych. Równie ważnym zadaniem parku jest ochrona wartości kulturowych i historycznych tego regiony, który jest związany z początkami państwa polskiego.

Tucholski Park Krajobrazowy utworzony w 1985 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem zbiorowisk leśnych. Przewyższa tu bór sosnowy, ale zachowały się tu też grądy, dąbrowy, łęgi oraz olsy.

Wdecki Park Krajobrazowy utworzony w 1993 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem równin sandrowych i jezior rynnowych. Warto również zwrócić uwagę na zamieszkujące tu grupy etniczne Kociewiaków i Borowiaków z licznymi zabytkami kulturowymi.